نمایشگاه ها

  • نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، قناوری و فن بازار
  • 1397/10/3-6
  • محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران